06 – 386 834 03 info@salonskinboutique.nl

Algemene voorwaarden Skin Boutique Beauty Clinic

Skin Boutique Beauty Clinic hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Skin Boutique Beauty Clinic” verstaan Skin Boutique Beauty Clinic gevestigd te Tiel, aan de Hertog karellaan 134A, 4001 KR Tiel.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Skin Boutique Beauty Clinic opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor definitieve ontharing met behulp van de door Skin Boutique Beauty Clinic te hanteren laser en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de Skin Boutique Beauty Clinic.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Skin Boutique Beauty Clinic voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Skin Boutique Beauty Clinic en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de Skin Boutique Beauty Clinic tot behandeling.

2.2 Skin Boutique Beauty Clinic is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Skin Boutique Beauty Clinic door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Skin Boutique Beauty Clinic.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.

3.3 Skin Boutique Beauty Clinic kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

4 Informatie

De cliënt dient Skin Boutique Beauty Clinic tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 Client betaalt direct na de behandeling contant of per pin.

6.2 Indien Skin Boutique Beauty Clinic de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Skin Boutique Beauty Clinic onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Skin Boutique Beauty Clinic niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Skin Boutique Beauty Clinic is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Skin Boutique Beauty Clinic is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is Skin Boutique Beauty Clinic bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Skin Boutique Beauty Clinic  indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Skin Boutique Beauty Clinic instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij Skin Boutique Beauty Clinic af te zeggen.

7.2 Afspraken dienen per e-mailbericht of telefonisch te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Skin Boutique Beauty Clinic is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Skin Boutique Beauty Clinic, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Skin Boutique Beauty Clinic leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Skin Boutique Beauty Clinic afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Skin Boutique Beauty Clinic is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Skin Boutique Beauty Clinic.

8.2 Skin Boutique Beauty Clinic kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), danwel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.

8.3 Skin Boutique Beauty Clinic is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings , moedervlekken en/of pigmentvlekken.

8.4 Skin Boutique Beauty Clinic is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Skin Boutique Beauty Clinic, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. Skin Boutique Beauty Clinic en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen Skin Boutique Beauty Clinic en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 Skin Boutique Beauty Clinic behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

13 Aanbetaling

SKIN BOUTIQUE BEAUTY CLINIC

 

Hertog karellaan 136

4001 KR Tiel

06 - 386 834 03

info@salonskinboutique.nl

KVK: 64623610

OPENINGSTIJDEN:

 

Maandag:         Gesloten

Dinsdag:           10.00 - 15.00 uur

Woensdag:       10.00 - 19.00 uur

Donderdag:      10.00 - 20.00 uur

Vrijdag:              10.00 - 18.00 uur

Zaterdag:          10.00 - 14.00 uur

Zondag:            Gesloten